MT Legal | Advokátní kancelářO nás Služby Tým Partneři Advokáti Koncipienti Provozní management Administrativa Semináře Média Kariéra Kontakt Vyberte stránku

MT Legal vítězí ve firemním žebříčku Právnická firma roku 2020 v kategorii Veřejné zakázky

více informací

Sdělení klientům MT Legal

více informací

Změna závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky v kontextu vyšší moci

více informací

Praha

Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha
Telefon: +420 222 866 555

Brno

Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2
Telefon: +420 542 210 351

Ostrava

Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
Telefon: +420 596 629 503

Praha

Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha
Telefon: +420 222 866 555

Brno

Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2
Telefon: +420 542 210 351

Ostrava

Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
Telefon: +420 596 629 503

Kdo jsme

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v mnoha oblastech práva. Nejvýznamněji se zaměřujeme na oblast veřejného investování se specializací na zadávání veřejných zakázek, udělování koncesí a uzavírání koncesních smluv, na veřejnou podporu a fondy EU.

Specializovaný právní tým MT Legal realizoval pro své klienty v dané oblasti nespočet zadávacích řízení s celkovou hodnotou v řádech stovek miliard korun.

více informací

Aktuality

PF 2021

17. 12. 2020

Vážení klienti, děkujeme velice za spolupráci v letošním roce, přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce... číst více

Dynamický nákupní systém – změny v roce 2021

9. 12. 2020

V minulém roce jsem publikovala dva články[1] reagující na relativně novou právní úpravu dynamického... číst více

Vývoj pojmu veřejné instituce v zákoně o svobodném přístupu k informacím

30. 11. 2020

Výklad pojmu veřejné instituce podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím... číst více

Smlouva o fiduciárním postoupení pohledávky z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

19. 11. 2020

V praxi se běžně střetáváme s postoupením pohledávky; lze se přitom setkat i s tzv. fiduciárním postoupením... číst více

Mgr. Jakub Klodwig z MT Legal spoluautorem úspěšného komentáře k Zákonu o zpracování osobních údajů

10. 11. 2020

Mgr. Jakub Klodwig z MT Legal (doktorand na brněnské právnické fakultě) je spoluautorem prvního komentáře... číst více

IT bezpečnost při zadávání veřejných zakázek

9. 11. 2020

Informační technologie jsou v současné době zahrnuty ve většině oblastí činnosti zadavatelů a jejich... číst více Starší příspěvky

Služby

Veřejné zakázky
specializovaný právní tým MT Legal realizoval pro své klienty v dané oblasti již několik stovek zadávacích řízení s celkovou hodnotou v řádech stovek miliard korun v oblasti veřejných zakázek poskytuje komplexní právní služby zahrnující zejména zpracování analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik, a to jak z pohledu právního řádu ČR a evropských předpisů, tak i rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropského soudního dvora poskytuje rovněž služby spočívající v realizaci a komplexní administraci zadávacích řízení včetně přípravy veškeré smluvní dokumentace, právní audity (due diligence) realizovaných zadávacích řízení, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem i školicí a metodickou činnost v oblasti veřejných zakázek podílí se na implementaci nových trendů v oblasti zadávání veřejných zakázek – např. hodnocení ve vazbě na metodu Best Value Approach, realizace stavebních veřejných zakázek s využitím podmínek FIDIC, zavádění nových systémů zadávání (např. systém referenčního či pilotního zadavatele) či institutů k zefektivnění výstavby (např. možnosti bonusů dodavatelům) atp. poskytuje podporu v oblasti elektronizace zadávacích řízení a centralizovaných nákupů.
Koncese, PPP projekty
v této oblasti zajišťuje díky svým dlouhodobým zkušenostem zadavatelům právní podporu v nejširším slova smyslu právní podpora v oblasti koncesí a PPP projektů spočívá zejména ve zpracování koncepcí a analýz vhodných modelů realizace PPP projektů (včetně koncesních projektů), zpracování koncesní a veškeré smluvní dokumentace či komplexní realizace vlastního koncesního (zadávacího) řízení, např. na infrastrukturní projekty.
Veřejná podpora
veřejná podpora doplňuje agendu v oblasti veřejného investování klientům poskytuje služby spočívající v poradenské a konzultační činnosti z hlediska práva veřejné podpory či souvisejících služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI), návrzích vhodných řešení včetně přípravy smluvní dokumentace dle pravidel EU; současně je MT Legal schopna zastoupit klienta při jednáních a řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí.
IT/ICT
pro tuto specifickou oblast disponuje MT Legal týmem zkušených odborníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti v dané oblasti součástí právních služeb v dané oblasti je komplexní řešení právní problematiky pořizování SW a HW, stejně tak i správa a údržba rozsáhlých počítačových sítí, implementace SW aplikací, výstavba a provoz datových center, kompletní či částečný outsourcing ICT se zohledněním ostatních právních aspektů (např. pracovněprávních, ochrany práv duševního vlastnictví se zaměřením na právo autorské apod.), právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů nebo právní služby spojené s provozem datových schránek.
Energetika
MT Legal se specializuje na poradenství v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v několika projektech pomáhá zadavatelům veřejných zakázek ve spojení se stálými odborně-technickými partnery při realizaci projektů EPC (Energetických služeb se smluvně zaručenou úsporou) směřujících ke zvyšování energetické účinnosti, v rámci kterých je klientům poskytováno komplexní odborné poradenství ve formě technické i právní podpory.
Provozní smlouvy ve vodohospodářství
problematika provozních smluv ve vodohospodářství představuje specifickou agendu, která se průřezově týká mnoha odvětví; podstatou služeb poskytovaných MT Legal jsou úpravy existujících smluv, jakož i zpracování nových provozních smluv mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury (obce, municipální společnosti) a provozovateli této infrastruktury tak, aby smlouvy splňovaly zejména požadavky tzv. nejlepší mezinárodní praxe. To je jedna ze zásadních podmínek pro čerpání finančních prostředků na obnovu této infrastruktury z Fondu soudržnosti a Operačního programu Životní prostředí v této oblasti spolupracuje MT Legal s osvědčenými ekonomickými a technickými poradci a díky tomu nabízí v odvětví vodohospodářství komplexní služby.
Dopravní obslužnost
zajišťování dopravní obslužnosti kombinuje problematiku zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, resp. služeb obecného hospodářského zájmu a dopravního práva; MT Legal poskytuje poradenství ve vztahu jak k veřejné autobusové, tak železniční dopravě a může tak díky osvědčeným partnerům z technické a ekonomické oblasti nabídnout komplexní služby v této oblasti; v daném segmentu kancelář úspěšně právně podpořila desítky projektů na zajištění dopravní obslužnosti v hodnotě desítek miliard Kč.
Korporátní a závazkové právo
právní poradenství v dané oblasti zahrnuje veškeré záležitosti týkající se korporátního práva, od zvolení vhodného typu společnosti a jejího založení přes komplexní správu korporátních záležitostí, až po likvidaci obchodních společností v záležitostech závazkového práva jde o komplexní poradenství při tuzemských i mezinárodních transakcích, a to od navržení optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravu smluvní dokumentace, až po asistenci při zajišťování plnění povinností smluvních stran poskytuje právní poradenství v jednotlivých oblastech nového občanského zákoníku.
Horní právo a právo životního prostředí
právní poradenství v oblasti povrchového dobývání (horní zákon, zákon o hornické činnosti, zákon o geologických pracích, zákon o nakládání s těžebním odpadem) poradenství v oblasti práva životního prostředí (např. zákon o ochraně přírody a krajiny) a týkající se působnosti dalších právních předpisů (např. procesy EIA) zastupování klientů ve správních a soudních řízeních s vazbou na ochranu a využívání nerostného bohatství (např. v souvislosti s vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů) právní analýzy v oblasti báňské legislativy, práva životního prostředí a dotčených oblastí správního práva Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29,
120 00 Praha 2 Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail:  info@mt-legal.com Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jakubská 121/1,
602 00 Brno 2
Telefon: +420 542 210 351
E-mail:  info@mt-legal.com Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30,
710 00 Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail:  info@mt-legal.com

Odkazy
Covid-19
GDPR
Sledujte nás na facebooku
LinkedIn

Facebook © Copyright mt-legal.com 2020 - All rights reserved. | info@mt-legal.com


Vestibulum venenatis

Fermentum nibh augue praesent a lacus at urna congue rutrum.

Etiam posuere

Praesent scelerisque

Vivamus fermentum nibh in augue praesent urna congue rutrum.

Etiam posuere

Donec dictum metus

Vivamus fermentum nibh in augue praesent urna congue rutrum.

Etiam posuere

Mauris vulputate dolor

Rutrum fermentum nibh in augue praesent urna congue rutrum.

Etiam posuere